Algemene Verkoopsvoorwaarden

Al onze facturen zijn contant betaalbaar. Bij laattijdige betaling is een nalatigheidsinterest van 8% ’s jaars verschuldigd.
Bovendien zal bij laattijdige betaling, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een forfaitaire onverminderbare conventionele schadevergoeding verschuldigd zijn ten bedrage van 10% op het factuursaldo,met een minimum van 75,00 EUR, voor de buitengewone inningskosten.

In geval van gerechtelijke invordering zijn alle gerechtskosten, inclusief de rechtsplegingsvergoeding, ten laste van de debiteur.
Geschillen vallen onder uitsluitende bevoegdheid van de Vrederechter te Brakel en de Rechtbank van Koophandel te Oudenaarde.

Wij respecteren de privacywetgeving (o.a. de GDPR – Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de rechten die de klant hieruit kan putten, waaronder het recht op toegang, rechtzetting, verwijdering, beperking van de verwerking, informatie, verzet en overdraagbaarheid. Voor meer informatie kan u ons Privacy Statement raadplegen op de website www.mecaniek-chevalier.be.